วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กอ.รมน. จัดตั้งเครือข่ายข่าวภาคประชาชนสอดส่องภัยความมั่นคง


กอ.รมน.พระนครศรีอยุธยา สร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชน คอยดูแลสอดส่องปัญหาในพื้นที่ชุมชน สร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ ปลูกจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 
31 ส.ค. 2557 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยารายงานว่า พันเอกนราธิปต์ ป้อมป้องกัน หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายข่าวภาคประชาชน เพื่อความมั่นคง ปี 2557 โดยมีตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน จำนวนกว่า 50 คนเข้าร่วม ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
พันเอกนราธิปต์ ป้อมป้องกัน หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายข่าวภาคประชาชนในครั้งนี้ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ประชาชนตระหนักถึงภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาไปในหลายรูปแบบ ทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรง ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาต่างๆ ในสังคม ที่ล้วนแล้วแต่จะส่งผลกระทบต่อความสงบสุขในบ้านเมือง ซึ่งในบางครั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจดูแลไม่ทั่วถึงหรือเข้าถึงได้ล่าช้า ดังนั้น หากมีประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแลในพื้นที่ของตนเอง และแจ้งข่าวสารให้กับทางราชการ ก็จะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ทำให้เกิดความสงบสุขและเกิดความมั่นคงต่อประเทศชาติได้
 
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านการข่าวเบื้องต้น ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ของของตนเอง การปลูกจิตสำนึกให้มวลชนเครือข่ายข่าว ได้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างความรัก สามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างความสุขให้กับคนในชาติ